Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się telefonicznie z Neorol Sp. z o.o.


1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail:rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Neorol Sp z o.o. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej oraz (art. 6 ust. 1 lit. b ,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes); Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów stacjonarnych i mobilnych poprzez centrale telefoniczne Neorol Sp z o.o.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b ,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);
• wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykona-nia umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
• windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO
- wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);
• realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);
• przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówienia, organizowanych szkoleniach, targach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe:
• Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top