Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kanałów Social Media

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp. z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informujemy, że Neorol Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
• udostępniły posty opublikowane na fanpage’u.

4. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt 3 w następujących celach:
• w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Neorol na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości, konkursy) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
• Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
• Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
• Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

6. Odbiorcy danych.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie ob-owiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga.
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

8. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w któ-rym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwa-rzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okre-sowi przedawnienia tych roszczeń,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Face-book Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

9. Państwa prawa:
Przysługują Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fan-pag'u na platformie internetowej Facebook.

11. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Top