Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych monitoringu lokalizacyjnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „ADO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest NEOROL Sp. z o.o. Chrzan, ul. Akacjowa 1 63-210 Żerków tel. 62 7403637 lub 62 7403638
2. Z ADO można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@neorol.com.pl i powyższe nr telefonów.
3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu lokalizacyjnego odbywa się w celu wykonania zapisów umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
4. Monitoring lokalizacyjny obejmuje działanie urządzeń GPS w pojazdach służbowych oraz świadczących usługi przewozu surowców i wyrobów na podstawie zawartych umów w celu skuteczniejszej organizacji transportu surowców i wyrobów.
5. Dane osobowe w postaci wizualizacji lokalizacji pojazdu przetwarzane są na bazie programu WEBFLEET.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do trzech lat a w razie naruszenia prawa do czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywać się będzie na pisemny wniosek złożony do ADO
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
żądania dostępu do danych osobowych w postaci telemetrycznej na podstawie art. 15 RODO,
ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
usunięcia rejestru lokalizacji po ustaniu okresu czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
sprzeciwu wobec przetwarzania
do wniesienia skargi do Prezes UODO
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO w sposób wskazany powyżej.
10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Top