Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych byłych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy o dzieło

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp. z o. o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Neorol Sp. z o. o. przetwarza dane wynikające z przepisów prawa.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Neorol Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO - wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);
• windykacja obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp. z o. o. Nadto Neorol Sp. z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa tj. 50 lat.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Neorol Sp. z o. o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp. z o. o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje dodatkowe
• Neorol Sp. z o. o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• Neorol Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top