Kaluzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dostawców - Rolników Ryczałtowych

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp. z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Neorol Sp. z o.o. przetwarza dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr i serię dowodu osobistego ,organ wydający, data wydania oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i numer konta bankowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Neorol Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• przyjęcia i realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);
• wystawiania faktur i realizacja płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO
- wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);
• realizacja próśb dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);
• przedstawienia propozycji zawarcia umowy dotyczącej oferty zakupowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• kontaktu telefonicznego/listownego w celu informacji o etapie realizacji umowy, organizowanych szko-leniach, targach, promocjach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uza-sadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp. z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Neorol Sp. z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. Nadto Neorol Sp. z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowujemy przez okres:
• obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązują-cymi przepisami prawa
• niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów prze-dawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Neorol Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp. z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe
• Neorol Sp. z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• Neorol Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-czego.

Top