Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych byłych kontrahentów dokonujących zakupów w Neorol Sp. z o.o.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp. z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Neorol Sp. z o.o. przetwarza dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub, i nr i serię dowodu osobistego, NIP, REGON oraz dane kontaktowe. Dane Twoje podane zostały w karcie rejestracyjnej klienta w związku z zakupem od Neorol Sp. z o. o.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Neorol Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• archiwizacyjno- statystycznym niezbędnym do wykonania zadań związanych ze zrealizowaną umową,(art. 6 ust. 1 lit. c, RODO - wypełnienie obowiązku prawnego);
• windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony in-teres);
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO - wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp. z o. o. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Neorol Sp. z o. o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. Nadto Neorol Sp. z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowujemy przez okres:
• zgodny z ustawą o rachunkowości, 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
• niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Neorol Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp. z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje dodatkowe
• Neorol Sp. z o. o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• Neorol Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top