Strategia podatkowa 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

NEOROL sp. z o.o.


1. Wstęp


NEOROL sp. z o.o., uznając wagę konstytucyjnego obowiązku nałożonego na podatników do ponoszenia ciężarów podatkowych oraz dbając o sytuację finansową i prawną Spółki, w celu zapewnienia efektywnego i zgodnego z przepisami prawa wykonywania obowiązków podatkowych stosowała w roku 2022 wewnętrzne zasady i uregulowania stanowiące Strategię Podatkową.
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 1800 z późn, zm.) NEOROL sp. z o.o. informuje o realizowanej w Roku podatkowym 2022 Strategii Podatkowej.


2. Definicje


Podatnik, Spółka - NEOROL Sp. z o.o. Chrzan, ul. Akacjowa 1, 63-210 Żerków
Strategia Podatkowa, Strategia - Zbiór zasad jakimi kieruje się Podatnik w zakresie realizacji swoich obowiązków podatkowych.
Jednostki Finansowe - Jednostki w strukturze organizacyjnej Podatnika, których zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z kalkulacją zobowiązań podatkowych Podatnika.
Personel - Pracownicy Podatnika zatrudnieni na umowę o pracę jak również zleceniobiorcy, współpracownicy, nie wyłączając Członków Zarządu Podatnika.
Rok podatkowy - Rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący 31 grudnia 2022 roku.
Ryzyko podatkowe - Możliwość uchybienia wymogom formalnym zawartym w przepisach prawa podatkowego oraz powstania zaległości podatkowej, w tym odsetek od zaległości podatkowych.
Szef KAS - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Ustawa o CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.).


3. Cel realizowanej Strategii Podatkowej


Celem stosowanej Strategii Podatkowej jest określenie ogólnych zasad działania Spółki dla zapewnienia dochowania należytej staranności w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w tym wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności poprzez:
- wskazanie wizji i misji podatkowej oraz celów podatkowych (długoterminowych), uwzględniających jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych;
- zapewnienie kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej nad procesami podatkowymi;
- określenie zasad obowiązujących w Spółce na poszczególnych etapach procesu kalkulacji zobowiązań podatkowych;
- wskazanie sposobu zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu traktowania podatkowego oraz zasad ograniczania ryzyka podatkowego;
- zapewnienie funkcjonowania efektywnej oraz transparentnej funkcji podatkowej.


4. Zakres realizowanej Strategii Podatkowej


4.1. Zakres przedmiotowy Strategii
Strategia Podatkowa realizowana przez Spółkę określa:

- jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację Strategii;
- procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie;
- zasady stosowane w celu zachowania należytej staranności w procesie podatkowej weryfikacji i dokumentowania transakcji;
- podejście do rozpoznawania skutków podatkowych planowanych transakcji gospodarczych;
- zasady zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym analizę ryzyka podatkowego, reakcję na ryzyko podatkowe oraz sposoby ograniczenia ryzyka podatkowego;
- zasady dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi;
- zasady wykorzystywania systemów informatycznych w procesie kalkulacji podatków;
- zasady dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami z rajów podatkowych;
- zasady postępowania przy planowanych i wdrażanych działaniach restrukturyzacyjnych,
- raportowanie schematów podatkowych;
- zasady współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
- analizę ryzyka podatkowego;
- zasady dotyczące rewizji stosowanej strategii podatkowej oraz reakcji na ryzyko i zmiany.

4.2. Podatki objęte Strategią Podatkową

Strategia swoim zakresem przedmiotowym obejmuje następujące podatki występujące w Spółce:
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
- podatek od towarów i usług (VAT);
- podatek od nieruchomości (PoN);
- podatek od środków transportowych.


5. Realizacja Strategii Podatkowej


5.1. Procedury i procesy związane z realizowaną Strategią Podatkową

W celu realizacji określonych w pkt. 3 celów Podatnik przygotował odpowiednie instrukcje i opracował procesy, które mają na celu zarządzanie ryzykiem podatkowym, audyt i kontrolę wewnętrzną oraz zapewnienie odpowiedniego działania funkcji podatkowej. Stosowane w Spółce zasady uwzględniają różne role i zakresy odpowiedzialności Personelu i umożliwiają dochowanie należytej staranności w procesie weryfikacji transakcji i dokumentów oraz prawidłowego i terminowego składania deklaracji i informacji podatkowych.
W Roku podatkowym Spółka stosowała się do zasad regulujących:
- kwestie kompetencyjne (określając zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób/zespołów zaangażowanych w procesy podatkowe lub wpływających na rozliczanie podatków);
- kwestie merytoryczne dotyczące poszczególnych podatków.

Spółka stosowała się do zasad określonych w opracowanych procedurach dotyczących weryfikacji kontrahentów oraz raportowania schematów podatkowych. Wdrożono procedurę należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów. Przeprowadzono audyt wsteczny wytypowanej reprezentatywnej próby kontrahentów, z którymi Spółka nawiązała współpracę za lata ubiegłe. Ponadto Spółka przy udziale spółki doradztwa podatkowego przeprowadziła szkolenie Zarządu i pracowników poszczególnych działów z zakresu stosowania polityki podatkowej oraz z procedury weryfikacji kontrahentów.
W Spółce zapewniono funkcjonowanie kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej nad procesami podatkowymi, co dało możliwość bieżącego identyfikowania ryzyk oraz terminowego składania wiarygodnych i kompletnych informacji oraz deklaracji podatkowych. Powyższe zasady obowiązywały w Spółce na poszczególnych etapach procesu kalkulacji zobowiązań podatkowych, poczynając od planowania transakcji gospodarczych, a kończąc na weryfikacji danych ujętych w złożonych deklaracjach podatkowych oraz ustalaniu zasad dotyczących nadzoru nad funkcją podatkową.
Wszystkie stosowane w Spółce procedury, przyjęte zasady, funkcjonujące procesy są na bieżąco monitorowane pod kątem konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian wynikających ze zmian przepisów czy praktyki organów podatkowych. Spółka przy udziale spółki doradztwa podatkowego dokonuje także okresowej weryfikacji stosowanych w Spółce procedur, zasad i procesów celem potwierdzenia skuteczności ich funkcjonowania, co przekłada się na prawidłowość wywiązywania się przez Spółkę z ciążących na niej obowiązków podatkowych.

5.2. Osoby odpowiedzialne za realizację Strategii

Za realizację Strategii Podatkowej odpowiadały Jednostki Finansowe oraz wskazani w szczegółowych procedurach i instrukcjach pracownicy Spółki, stosując właściwe, zgodne z przepisami podatkowymi zasady, umożliwiające działanie w sposób efektywny i zapewniający transparentność funkcji podatkowej.
Zarząd odpowiedzialny był za zapewnienie prawidłowo zaprojektowanych i wdrożonych procesów podatkowych oraz nadzór nad realizacją Strategii Podatkowej. Całość działań pracowników jednostek organizacyjnych i Zarządu opierała się m.in. na:
- wypracowanych zasadach podziału obowiązków – obowiązki związane z prowadzeniem kalkulacji zobowiązań podatkowych były realizowane przez właściwe Jednostki Finansowe i innych pracowników Podatnika zgodnie z podziałem organizacyjnym i kompetencyjnym;
- kolegialności w podejmowaniu decyzji – w celu wyłączenia lub ograniczenia ryzyka błędnego rozpoznania skutku podatkowego istotnej transakcji gospodarczej, każda decyzja rozstrzygająca wątpliwości była podejmowana z zachowaniem zasady kolegialności podejmowania decyzji;
- wielostopniowej weryfikacji – istotne transakcje gospodarcze, oceniane były w ramach Jednostek Finansowych przez co najmniej dwie osoby;
- ocenie ryzyk podatkowych – po zidentyfikowaniu ryzyka podatkowego było ono oceniane przez Jednostki Finansowe;
- sygnalizacji nieprawidłowości – Podatnik umożliwił pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kalkulacji zobowiązań podatkowych, jak również wątpliwości związane z kwalifikacją lub ujęciem w księgach danego zdarzenia dla celów podatkowych w celu zapewnienia zgodności postępowania Podatnika z przepisami podatkowymi.

5.3. Zasady postępowania w celu realizacji Strategii i wykonane działania

Strategia Podatkowa ma zastosowanie do wszystkich przepisów nakładających obowiązki w zakresie prawa podatkowego, w szczególności dotyczące obowiązków podatkowych, które Spółka była zobowiązana spełnić jako podatnik lub płatnik podatku.

Jednocześnie, Spółka stosowała wewnętrzne zasady i obowiązki określające:
- zasady występowania z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych i akcyzowych;
- zasady oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, Ustawy o CIT i sporządzania dokumentacji podatkowej;
- zasady postępowania przy planowanych i wdrażanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;
- informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;
- zasady identyfikowania i raportowania transakcji spełniających znamiona schematów podatkowych.

Strategia Podatkowa Spółki realizowana była również przy wykorzystaniu systemów informatycznych w procesie kalkulacji podatków. Wdrażano i stosowano rozwiązania informatyczne zapewniające prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo wymaganej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami poszczególnych podatków.

5.4. Zarządzanie ryzykiem podatkowym

W celu zachowania należytej staranności w zakresie analizy procesów podatkowych dedykowani pracownicy na bieżąco monitorowali zmiany przepisów prawa podatkowego, stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie niezbędnym do zapobiegania powstaniu ryzyka podatkowego.
Podatnik, w celu podniesienia i uzupełnienia wiedzy pracowników z zakresu przepisów prawa podatkowego oraz stosowania wewnętrznych procedur, umożliwiał udział w szkoleniach podatkowych (w zakresie dostosowanym do obowiązków danego pracownika). Jednocześnie, przy ocenie istotnych kwestii podatkowych Spółka współpracowała z zewnętrznymi doradcami.

5.5. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Celem Spółki było i jest utrzymanie konstruktywnych i przejrzystych stosunków z organami Krajowej Administracji Skarbowej. W odpowiedzi na wszelkie zapytania KAS, Podatnik odpowiadał bez zwłoki, kompleksowo i rzetelnie.
Przed organami podatkowymi Spółkę reprezentują członkowie zarządu, prokurenci lub inni ustanowieni pełnomocnicy.


6. Informacje szczegółowe z realizacji strategii


6.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z modelem biznesowym Grupy.
Spółka kieruje się zasadą ceny rynkowej (arm’s length) przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi, niezależnie od wielkości transakcji.
Dla transakcji o charakterze ciągłym, kontynuowanych w kolejnych latach, Spółka okresowo, na podstawie przepisów o cenach transferowych oraz adekwatnie do charakteru transakcji oraz sytuacji na rynku, weryfikowała zgodność stosowanych warunków z warunkami rynkowymi (zapewnienie aktualności i adekwatności analiz rynkowych).
Dla transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka sporządzała, w razie takiego ustawowego wymogu, dokumentację cen transferowych i przedstawiała stosowne informacje o cenach transferowych i oświadczenia.

Istotne transakcje:
Do istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które przekroczyły pod względem wartości 5% sumy bilansowej aktywów w sprawozdaniu finansowym Spółki za Rok podatkowy, należały:
- sprzedaż wyrobów gotowych,
- zakup usług,
- zakup usług agencyjnych.

Spółka nie przedstawia w niniejszym raporcie szczegółów dokonywanych transakcji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie realizowanej strategii gospodarczej.
Restrukturyzacje
W Roku podatkowym Spółka nie uczestniczyła w działaniach restrukturyzacyjnych z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu przepisów o cenach transferowych) polegających na przenoszeniu w ramach Grupy istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyka.

6.2. Interpretacje podatkowe i wiążące informacje podatkowe

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych lub wiążących informacji stawkowych i akcyzowych.

6.3. Rozliczenia z rajami podatkowymi

Spółka na bieżąco monitoruje planowane i realizowane rozliczenia w celu oceny, czy nie są dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Spółka nie zidentyfikowała w Roku podatkowym takich rozliczeń.

6.4. Realizacja obowiązków podatkowych i zgłaszanie schematów podatkowych (MDR)

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i występuje w tej roli jako podatnik i płatnik podatków obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami nałożonymi przez właściwe Ustawy i Rozporządzenia. Podatnik oceniał planowane i realizowane transakcje pod kątem wywiązywania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS stosując zasady określone w przygotowanej procedurze.
Dodatkowo w celu potwierdzenia, że Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki w zakresie realizacji obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, Spółka we współpracy ze spółką doradztwa podatkowego przeprowadziła audyt podatkowy, obejmujący okres od początku funkcjonowania przepisów o schematach podatkowych.
W Roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała transakcji wymagających przekazania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych.


7. Podsumowanie


Opisane w niniejszej Informacji, stosowane w Spółce zasady i wykonane w Roku podatkowym działania, wpisują się w biznesową działalność Spółki. Zarząd i pracownicy Podatnika przykładają dużą wagę do obszaru podatkowego, a Spółka dochowuje należytej staranności w wypełnianiu nałożonych prawem podatkowym obowiązków.


Top