Klauzule RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursach ogłaszanych przez Neorol

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail:rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Neorol Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr telefonu, e-mail.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• Identyfikacji i przetwarzania danych uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)
• Publikacji wytworzonych i podpisanych prac w ramach uczestnictwa w konkursie na firmowym portalu społecz-nościowym (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)
• obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO - wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp z o.o. Nadto Neorol Sp z o.o. użytkownicy firmowego portalu społecznościowego oraz spółka może przekazać dane odpowiednim organom publicznym - uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy w okresie do 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do nych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie sunięcie uniemożliwiało będzie uczestnictwo w konkursiew konkursie.

10. Informacje dodatkowe.
Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie:
• przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top