Kaluzule RODO

REGULAMIN KONKURSU „Superbohater Neorolu”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Superbohater Neorolu”.
2. Organizatorem konkursu jest Neorol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanie, ul. Akacjowa 1, 63-210 Żerków wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 87747.
3. Konkurs trwa od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba niepełnoletnia, nieprzekraczająca 15 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem Konkursu;
b) przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej „Superbohatera Neorolu” we wskazanym miejscu kolorowanki „Zabawa i nauka z Neorolem”, a następnie wycięcie strony z przygotowaną pracą i przesyłanie jej na adres: Chrzan, ul. Akacjowa 1, 63-210 Żerków, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny. Superbohater Neorolu” bądź przekazanie pracy za pośrednictwem dystrybutora produktów lub przedstawiciela handlowego firmy Neorol do dnia 31 października 2022 r.;
c) uzyskanie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich;
d) umieszczenie we wskazanym miejscu imienia i nazwiska oraz wieku Uczestnika, wraz z adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz podpisem opiekuna prawnego, co jest jednoznaczne ze zgodą na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich.
2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
3. Prace nadesłane w Konkursie muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, nigdzie niepublikowanymi, nieprzedstawianymi w innych konkursach. Nadesłanie pracy w Konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych zakresach.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
7. Prace będą oceniane indywidualnie.

§ 3 NAGRODY
1. Organizator podda ocenie przesłane prace, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.
2. Z przedłożonych prac, wybranych zostanie 10, których autorzy otrzymają nagrody.
3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przesłanie prac jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:
a. Uczestnik ma prawo do dysponowania tą pracą.
b. Praca nie narusza praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich.
2. Uczestnik w momencie przesłania pracy przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy oraz prawa do rozpowszechniania tej pracy obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
3. Uczestnik przekazuje prawdziwe dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania upominku/nagrody. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Neorol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanie, ul. Akacjowa 1, 63-210 Żerków wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 87747. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kontakt: rodo@neorol.com.pl
.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

Top