Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,nr i serię dowodu osobistego ,organ wydający, data wydania oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i numer konta bankowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przyjęcia i realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • wystawiania faktur i realizacja płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy dotyczącej oferty zakupowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • kontaktu telefonicznego/listownego w celu informacji o etapie realizacji umowy, organizowanych szkoleniach, targach, promocjach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym

z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub,i nr i serię dowodu osobistego, NIP, REGON oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres mail a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu. Dane Twoje podane zostały w związku z zakupem od Neorol Sp.zo.o. , bądź teź podczas kontaktu z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówiena, organizowanych szkoleniach, targach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym

z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail:rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane wynikające z przepisów prawa.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • windykacja obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp z o.o

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa tj. 50Lat.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane osobowe podane w korespondencji e-mail.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • obsługi prowadzonej korespondencji ( (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • przyjęcia i realizacji dostawy/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • odbierania/wysyłania faktur i potwierdzeń płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • windykacja obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb dostawcy /klienta(art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • niezbędny do prowadzenia korespondencji,

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „ADO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest NEOROL SP.Z O.O. Chrzan, ul. Akacjowa 1 63-210 Żerków tel. 62 7403637 lub 62 7403638
 2. Z ADO można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@neorol.com.pl i powyższe nr telefonów.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie tych zakładów, zabezpieczenia zakładu produkcyjnego w Chrzanie i Kunowie a także obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  RODO.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, wjazdy na teren zakładów, parkingi i place manewrowe, strefy załadunku i rozładunku, hale produkcyjne, hale magazynowe, stołówkę, części szatni z wyłączeniem przebieralni i pomieszczeń sanitarnych.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz tablic rejestracyjnych pojazdów są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

 6. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące a w razie naruszenia prawa do czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa także firmom świadczącym usługi ochrony mienia. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do ADO
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • żądania dostępu do danych osobowych w postaci nagrań na podstawie art. 15 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 • usunięcia nagrań po ustaniu okresu czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO w sposób wskazany powyżej.

10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

11. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. Brak udostepnienia danych będzie uniemożliwiał przebywanie na terenie zakładu objętym monitoringiem.

Na terenie zakładu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane niezbędne w procesie rekrutacji, tj: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, kontakt, dane o wykształceniu, dane o doświadczeniu zawodowym.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c ( obowiązek pracodawcy),

 • w zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez kandydata podstawą jest art. 6 ust. 1 lit f (uzasadniony interes administratora danych),

 • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit f ( (uzasadniony interes administratora danych).

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp z o.o. Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres trwania rekrutacji.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie uczestnictwo w rekrutacji.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.