Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,nr i serię dowodu osobistego ,organ wydający, data wydania oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i numer konta bankowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przyjęcia i realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • wystawiania faktur i realizacja płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy dotyczącej oferty zakupowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • kontaktu telefonicznego/listownego w celu informacji o etapie realizacji umowy, organizowanych szkoleniach, targach, promocjach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym

z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub,i nr i serię dowodu osobistego, NIP, REGON oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres mail a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu. Dane Twoje podane zostały w związku z zakupem od Neorol Sp.zo.o. , bądź teź podczas kontaktu z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówiena, organizowanych szkoleniach, targach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym

z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail:rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane wynikające z przepisów prawa.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • windykacja obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp z o.o

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa tj. 50Lat.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane osobowe podane w korespondencji e-mail.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • obsługi prowadzonej korespondencji ( (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • przyjęcia i realizacji dostawy/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);

 • odbierania/wysyłania faktur i potwierdzeń płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 • windykacja obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);

 • realizacja próśb dostawcy /klienta(art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);

 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Neorol Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Neorol Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • niezbędny do prowadzenia korespondencji,

 • obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „ADO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest NEOROL SP.Z O.O. Chrzan, ul. Akacjowa 1 63-210 Żerków tel. 62 7403637 lub 62 7403638
 2. Z ADO można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@neorol.com.pl i powyższe nr telefonów.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie tych zakładów, zabezpieczenia zakładu produkcyjnego w Chrzanie i Kunowie a także obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  RODO.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, wjazdy na teren zakładów, parkingi i place manewrowe, strefy załadunku i rozładunku, hale produkcyjne, hale magazynowe, stołówkę, części szatni z wyłączeniem przebieralni i pomieszczeń sanitarnych.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz tablic rejestracyjnych pojazdów są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

 6. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące a w razie naruszenia prawa do czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa także firmom świadczącym usługi ochrony mienia. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do ADO
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • żądania dostępu do danych osobowych w postaci nagrań na podstawie art. 15 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 • usunięcia nagrań po ustaniu okresu czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO w sposób wskazany powyżej.

10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

11. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. Brak udostepnienia danych będzie uniemożliwiał przebywanie na terenie zakładu objętym monitoringiem.

Na terenie zakładu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Neorol Sp z o.o. przetwarza dane niezbędne w procesie rekrutacji, tj: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, kontakt, dane o wykształceniu, dane o doświadczeniu zawodowym.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Neorol Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c ( obowiązek pracodawcy),

 • w zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez kandydata podstawą jest art. 6 ust. 1 lit f (uzasadniony interes administratora danych),

 • dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit f ( (uzasadniony interes administratora danych).

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych jest Zarząd Spółki, upoważnieni pracownicy Neorol Sp z o.o. Nadto Neorol Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres trwania rekrutacji.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Neorol Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Neorol Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Neorol Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie uczestnictwo w rekrutacji.

10. Informacje dodatkowe

 • Neorol Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

 • Neorol Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Neorol Sp. z o.o. z
siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków (dalej jako Neorol Sp z o.o.).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Neorol Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37 w drodze
korespondencji elektronicznej e-mail: rodo@neorol.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej
działalności gospodarczej.

3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Neorol Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 • udostępniły posty opublikowane na fanpage’u.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt 3 w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Neorol na portalu społecznościowym Facebook, na wa-
  runkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o na-
  szej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów
  oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za po-
  średnictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości, kon-
  kursy) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
  prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z
  fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody
  w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6
  ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków praw-
  nych wynikających z przepisów prawa.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na
  Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą
  funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmia-
  nie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym
  „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powią-
  zać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i
  przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

6. Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zle-
cenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie ob-
owiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma
świadcząca obsługę IT fanpaga.

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczą-
cych danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.face-
book.com/about/privacy

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Face-
book z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komi-
sję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.

8. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z
czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w któ-
  rym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwa-
  rzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane
  w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okre-
  sowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Face-
  book Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wy-
  noszący 2 lata.

9. Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

c) Prawo do usunięcia danych,

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) Prawo do przenoszenia danych

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż prze-
twarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwa-
rzania danych osobowych.

h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych prze-
twarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fan-
pagu na platformie internetowej Facebook.

11. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowa-
nia.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie
dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podsta-
wie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwi-
zacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.